Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

Site Navigation:
 
 

Výstavba dostihovej dráhy pre chrty Ivanka pri Nitre

Výstavba dostihového areálu a jeho odovzdanie do prevádzky je priorita Slovenského dostihového greyhound zväzu. Nie je to jednoduchá úloha. Nakoľko sa i my chceme pričleniť k vyspelému svetu a úspešne sa integrovať do európskych štruktúr, ako potrebu vidíme ponúknuť na Slovensku dráhu, ktorá by bola určená nie len pre lokálnych návštevníkov, ale pre všetkých z celého Slovenska a tiež zo zahraničia. Veríme, že sa čoskoro budeme môcť pridať k ostatným európskym štátom v organizovaní dostihového diania a povedať

Slovensko už nie je krajinou v Európe, ktorá nemá dostihovú dráhu pre chrty.

Komentár k jednotlivým bodom harmonogramu výstavby

1. Úprava terénu a napojenie sietí

Pred samotným započatím výstavby bolo potrebné uskutočniť úpravu terénu. Na ploche určenej na stavbu dostihového areálu sa nachádzalo niekoľko stromov rastúcich náletom. Tiež sa tu nachádzal odpad prírodného charakteru a miestami je odpad komunálny. Pozemok bol v niektorých lokalitách prerastený rôznymi kríkami a burinami. Na bezproblémový chod výstavby bolo nutné uskutočniť úpravu terénu a odviezť odpad. Na pozemku areálu sa pripojil plyn, elektrika, voda.

fotka fotka fotka fotka

Úloha:

- odviesť posledných asi 15 nákladných áut odpadu

- zatrávnenie voľných plôch

up

2. Oplotenie

Celý areál aby mohol slúžiť svojmu účelu, bolo nutné oplotiť. Oplotenie slúži k vytýčeniu priestoru a v neposlednom rade tiež k zabráneniu svojvoľného vnikania nepovolaných osôb a zabehnutiu chrtov. Oplotenie je riešené klasickým ohradovým pletivom výšky 150 cm. Je vedené na betónových stĺpikoch v rozstupoch 3 m. Vstup do areálu je riešený dvomi bránami šírky 4 a 6 m. Jedna slúži k vstupu návštevníkov a účastníkov. Druhá slúži k vstupu aj ťažších mechanizmov na prípadné nutné úpravy. Pozdĺž oplotenia je navrhnutá výsadba okrasných drevín – vtáčieho zobu. Celková dĺžka oplotenia je cca 600 m.

fotka fotka
up

3. Dostihová dráha

Samotná dostihová dráha, ktorá by mala spĺňať medzinárodné kritériá je tvorená z pieskového oválu, zábran – bariér ktoré vedú chrta po pieskovom ovále, technického zariadenia na ťahanie návnady – vodiaca koľajnica, betónových pätiek na ktorých je uložená vodiaca koľajnica, obrubníka, ktorý ohraničuje dráhu od okolitého trávnatého porastu.

a) Pieskový ovál.

Geometria dráhy určuje hlavné rozmerové ohraničenie priestoru dráhy. Obvod dráhy na vnútornom ohradení je 400 m pri polomere 42 m. Šírka dráhy na rovinkách je 6 m, v zátačkách 8m. Zemnými prácami sa vytvoril podklad pre dráhu. Zem od piesku je oddelená geotextíliou, na ktorú sa navozilo cca 800 m3 kopaného piesku v hrúbke 20 cm na ktorom sa bude pretekať. Piesok je navrhnutý z celosvetových poznatkov, pretože pri dostihoch najviac trpia nohy chrtov a piesok eliminuje negatívne namáhanie pri behu.

fotka fotka fotka

b) Bariéry

Delia sa na vonkajšie a vnútorné.

Vonkajšia bariéra oddeľuje pieskovú dráhu od divákov. Tvorená je zo stĺpikov vysokých 1 m, na ktorých je natiahnuté pletivo vysoké 1m. Na estetické dotvárnenie prostredia je pri vonkajšej bariére výsadba okrasných drevín

Vnútorná bariéra je tvorená súborom viacerých zábran. Obrubník, ktorý oddeľuje pieskový ovál od vnútorného trávnatého priestoru. Betónové pätky sú 4 m od seba a je na nich umiestnená neukotvená vodiaca koľajnica profilu I 120 mm. K vnútornej bariére ešte prislúcha jedna, ktorá ohraničuje dostihovým chrtom dráhu. Je vo výške 50 cm ohoblovaná drevená lata šírky 10 cm s bielym náterom.

fotka fotka fotka fotka

Úloha:

- dôkladné vyrovnanie telesa dráhy – pieskového povrchu

- zrealizovať ešte jeden biely náter vnútornej bariery

up

4. Závlaha

Súbor závlahy tvorý studňa, čerpadlo s vodárňou, rozvod 400 m rúry priemeru 63 mm okolo dráhy pri vnútornej bariére a zavlažovače.

Úloha:

- zrealizovať napojenie rozvodu na vodáreň

- kúpiť a namontovať zavlažovače

up

5. Rozhodcovská veža

Rozhodcovská veža slúži na regulárne odsledovanie priebehu dostihov a je umiestnená v cieli. V jej priestoroch je navrhnuté miesto pre rozhodcov, časomerača, hlásateľa, obsluhu zariadení umiestnených na veži. Je v jednoposchodovom prevedení. Pôdorys zaberá 16 m2. Na betónových základoch je z tvárnic vymurované prízemie, poschodie je montované. Čelná strana je presklená oknami, aby bol čo možno najlepší výhľad. Veža je napojená na rozvod elektriky.

fotka fotka fotka

Úloha:

- zaskliť poschodie

- urobiť vonkajšiu fasádu

up

6. Sociálne zariadenia – WC ženy, WC muži

Sociálne zariadenia sú z unimobuniek, ktoré sú rekonštruované. Odpadové vody sú zvádzamé do žumpy objemu 10 m3. Je osadená pod terénom v blízkosti sociálnych zariadení s možnosťou dobrého prístupu na odvoz splaškových vôd. Strecha a vonkajší plášt sú zrekonštruované. WC je napojené na elektriku a vodu.

fotka fotka

Úloha:

- urobiť rozvod vody, odpadu a elektriky

- namontovať zariadenie – misy, pisoáre, umývadlá

- napojiť odpad na žumpu

- rekonštrukcia interiéru – dvierka na kabínkach, podlaha

up

7. Tribúna pre divákov

Tribúna je naprojektovaná krytá, s plnou zadnou stenou. Pod tribúnou je možné priestor využiť na uskladnenie materiálu, prípadne využiť na iné aktivity skvalitňujúce prežitie dostihového dňa. Zrealizoval sa nákup železnej konštrukcie, ktorá je uložená.

Úloha:

- vybetónovať základové pásy pod konštrukciu

- zmontovať železnú konštrukciu a natrieť farbou

- kúpiť fošne a namontovať ich

- kúpiť krytinu a namontovať ju

up

8. Zariadenie dráhy

Je tvorené štartovacími boxami, motorovou návnadou na diaľkové ovládanie, časomierou, ozvučením.

Úloha:

- dokúpiť jedny štartovacie boxy

- kúpiť časomieru a ozvučenie

up